Sunday, February 22, 2009

INTERAKSI 2

Taksonomi Bloom
Benjamin Bloom (1956) dalam Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I: Cognitive
Domain (New York: David McKay) telah memperkenalkan satu hierarki kognitif yang disusun dari aras rendah hingga ke aras tinggi iaitu aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.

Taksonomi ini terkenal dengan nama Taksonomi Bloom

1. Pengetahuan
Aras kognitif yang terendah yang melibatkan proses mengingat kembali maklumat, fakta,
definisi dan sebagainya.
Contoh:
Bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan?


2. Pemahaman
Aras kognitif yang melibatkan proses mula mengembangkan pemikiran. Pada aras ini pelajar
menyatakan idea-idea utama dalam perkataan mereka sendiri.
Contoh:
Ahli-ahli sejarah menggunakan sumber arkeologi untuk mengkaji sejarah purba yang tidak
mempunyai sumber bertulis.
Sumber arkeologi berkaitan dengan
A bahan-bahan peninggalan masyarakat dahulu yang tertanam dalam bumi.
B benda-benda yang dijumpai oleh ahli arkeologi dalam usaha cari gali.
C barang-barang yang mempunyai ukiran dan tulisan yang boleh difahami.
D alat-alat perkakas zaman silam yang masih digunakan hingga sekarang.


3. Aplikasi
Pelajar menggunakan pengetahuan dan maklumat (konsep, teori, prinsip, hukm atau
prosedur dan sebagainya) yang mereka pelajari serta kefahaman mereka tentang
pengetahuan dan maklumat itu, dan kemudian diaplikasikan dalam satu situasi baru.
Contoh:
Pada tahun 1974, bapa Ahma ingin melancong ke negara China tetapi gagal.
Yang manakah berikut menerangkan dengan tepat tentang kegagalan bapa Ahmad itu?
A Beliau membatalkan lawaannya kerana sebab-sebab tertentu.
B Beliau sukar mendapat kebenaran daripada kerajaan.
C Beliau enggan mematuhi peraturan imigresen.
D Beliau belum menyiapkan dokumen perjalanannya.


4. Analisis
Aras kognitif yang menunjukkan bahawa pelajar boleh mengasingkan idea-idea ke dalam
komponen-komponennya yang berasingan dan mereka dapat menunjukkan yang mereka
memahami hubungan antara komponen-komponen itu. Dalam proses analisis, pertimbangan
dan penghakiman adalah satu cara yang penting bagi mendapatkan satu kesimpulan.
Kesimpulan itu mempunyai bukti-bukti atau hujah-hujah.

Contoh:
Tuk Janggut
Terkorban
Datuk Maharaja Lela
Dibunuh
Haji Abdul Rahman Limbong
Dibuang ke Makkah
Mengapakah perjuangan tokoh-tokoh di atas menemui kegagalan?
A Perjuangan kurang tersusun.
B Perjuangan atas kepentingan peribadi.
C Perjuangan mendapat tentangan sultan.
D Perjuangan bersifat setempat.


5. Sintesis
Aras kognitif yang menghendaki pelajar menggunakan imaginasi dan pemikiran dengan
mencantumkan unsur-unsur yang terdapat pada sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang
baru.
Contoh:
Golongan diraja
Ulama Golongan pembesar dan pentadbir
Golongan rakyat jelata
Golongan hamba
Rajah di atas menggambarkan susun lapis masyarakat Melayu Melaka pada abad ke-15.
Yang manakah berikut mempunyai kaitan yang paling tepat dengan golongan-golongan di
atas?
A Mereka mempunyai peranan masing-masing.
B Mereka dilarang mengubah taraf hidup sama sekali.
C Mereka tinggal di kawasan yang berlainan.
D Mereka jarang berhubung satu sama lain.


6. Penilaian

Aras kognitig yang menghendaki pelajar melakukan penilaian, diskriminasi, memberi rasional
dan menyatakan pendapat dengan alasan-alasan tertentu.

Contoh:
Ketika mengiringi sultan berangkat, Temenggung memilih tempat duduk di atas kepala gajah.
Temenggung memilih tempat berkenaan kerana
A beliau pandai menggembalai gajah.
B beliau mesti melindungi sultan daripada bahaya.
C beliau mahir dengan selok-belok jalan.
D beliau seorang yang gagah berani

INTERAKSI 6

PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO
Pendidikan sentiasa diperkenalkan dalam pelbagai bentuk atau kaedah pembelajaran yang menarik dan berkesan. Salah satu daripadanya dikenali sebagai portfolio. Pada tahun 1992, Arter dan Spandel menjangkakan istilah portfolio akan menjadi perkataan yang popular.

Bagaimanapun, penggunaan ia tidak begitu jelas dari segi maksud atau bayangan tertentu khususnya apabila digunakan dalam konteks penilaian portfolio. Lalu kedua-duanya memberikan definisi berikut;"... a purposeful collection of student work that tells the story of the student's efforts, progress or achievement in (a) given area (s). This collection must include student participation in selection of portfolio content, the guidelines for selection, the criteria for judging merit, and evidence of student self-reflection."

Definisi ini menerangkan perkembangan semula jadi dalam proses penilaian dan menekankan penglibatan aktif pelajar tentang apa yang mereka tahu dan boleh buat. Dimensi lain ialah penghargaan ke atas tujuan pelajar menilai kembali proses pembelajaran mereka untuk melengkapkan tugasan dan menyepadukan penilaian dengan pengajaran dan pembelajaran.Portfolio biasanya digunakan oleh artis dalam persembahan mereka dan trend ini semakin popular di sekolah, universiti dan institusi pengajian tinggi di Barat.

Di Malaysia, kaedah ini boleh diperkenalkan kepada pelajar kerana mampu melatih diri mereka untuk menilai prestasi diri sendiri dalam pembelajaran. Menyediakan portfolio adalah menyediakan perkembangan dan kemajuan diri.

Apabila pelajar merasai kejujuran adalah lebih penting daripada pengetahuan dan kepakaran, mereka menjadi seorang yang mencari-cari kesalahan. Tetapi jika mereka itu dinilai dan dihargai, seterusnya diajar tentang kejujuran, mereka akan berasa lebih positif terhadap pelajaran.

Antara kelebihan membina portfolio ialah :
• Portfolio memperkasa pelajar dengan mengalakkan amalan menilai iaitu mengkritik dan memberi maklum balas kepada keputusan-keputusan itu.

• Portfolio menggalakkan pelajar memberi tumpuan kepada kekuatan diri.

• Portfolio memberi ruang kepada pelajar untuk meningkatkan bidang-bidang kemahiran dan perkembangan diri.

• Portfolio menggabungkan semua aspek pembelajaran dengan melihat pelajar sebagai lengkap-melengkapi dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual.

• Portfolio menawarkan kepelbagaian (sumber untuk menjana kreativiti).

• Portfolio memberi galakan kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif dalam menilai diri.

• Portfolio memberi pendekatan baru bagi menilai kemajuan pelajar.Bagi seorang guru dan pelajar, keperluan untuk belajar dan membina motivasi dan keyakinan adalah satu keutamaan. Portfolio dapat membantu pelajar memberi fokus untuk melihat kembali hasil kerja, refleksi, penetapan sasaran dan membuat tindakan. Bukti-bukti kemajuan dan pencapaian diuruskan dengan sempurna dapat menggambarkan keseluruhan prestasi kemajuan pelajar.

Kunci kepada perkembangan portfolio ialah :

1. Proses pembelajaranPortfolio menekankan penilaian diri, perbincangan yang bermakna dan pemikiran serta amalan menilai diri. Perkembangan boleh dilihat dari setiap peringkat berpusatkan pembelajaran dan penilaian pelajar.

2. PrinsipMelibatkan pelajar dalam proses penilaian membuat mereka merasakan penilaian diri adalah penting kerana menunjukkan apa yang telah dipelajari dan bagaimana ianya telah dicapai dan memberi mesej apa sebenarnya yang dinilai dalam pencapaian.Di samping itu pelajar dikehendaki untuk menumpukan perhatian ke atas pembelajaran mereka dan memasukkan contoh-contoh kerja daripada tugasan yang diberi. Pada masa yang sama, ia mencerminkan strategi dan proses yang digunakan dalam pembelajaran tersebut.

3. Penilaian diriPerkembangan portfolio menghendaki seseorang untuk memilih daripada koleksi kerja bagi dinilai tahap pencapaiannya mengikut tanda aras yang ditetapkan.

Memilih merupakan aktiviti yang mencabar kerana melibatkan proses memikir, memahami piawaian dan membuat kritikan terhadap hasil kerja berasaskan piawaian yang ditetapkan.Bagaimana membuat portfolio?

1. Carta portfolioDalam proses ini, pelajar dibenarkan untuk menggunakan perkataan sendiri dan direkodkan. Menggunakan bahasa orang dewasa akan mengganggu rasa berpunya pelajar berkenaan.

Contoh carta portfolio yang baik ialah :a. Apakah yang disifatkan sebagai pembaca yang baik?
(Tahun 1)-pergi ke sekolah-cikgu beritahu cerita dalam buku sebelum membacanya-membuat latihan setiap hari-seseorang yang membaca untuk saya-baca di sekolah, di rumah dan di perpustakaan-mesti menjadi pemikir yang baikb. Apakah yang disifatkan sebagai pembaca yang baik?

(Tahun 4)-tidak renggang dengan buku-mata sentiasa pada buku-tidak membiarkan gangguan semasa membaca-dapat menceritakan kembali kisah-kisah yang dibaca-membaca banyak buku-mencari makna yang tidak diketahui-memahami apa yang dibacaSemakin panjang proses pembelajaran yang dilalui, pelajar bertambah matang dan lebih bijak. Di penghujung pengajian, pelajar boleh menilai sendiri kefahaman mereka mengenai sesuatu topik dengan menambah atau mengurangkan ayat-ayat sebelum itu.

2. Mencontohi proses pemilihanProses menilai diri adalah pengalaman baru bagi kebanyakan pelajar. Sesetengah pelajar yang pintar dapat menilai hasil kerja mereka dengan amat baik.

Umpamanya, ulasan "sangat menarik," "ejaan betul" dan "bersih" dapat diberikan oleh pelajar ke atas kerjanya sendiri. Pelajar sebegini boleh diambil hasil kerja mereka sebagai contoh kepada pelajar-pelajar yang lain supaya dapat menepati tanda aras portfolio diri. Penilaian diri akan bertambah baik dari semasa ke semasa sehinggalah pelajar dapat menguasainya dengan baik.

3. Imbasan ke atas penilaian diriPenilaian diri adalah nadi kepada portfolio.


Kemahiran membuat penilaian mengandungi tiga komponen iaitu :

a. Saya memilih yang ini kerana ...

b. Saya telah belajar mengenai ...

c. Matlamat saya ialah ...

Ulasan daripada pelajar sendiri menjadikan penilaian lebih berkesan untuk perubahan. Mereka melatih diri untuk melakukan kerja, menyiapkannya dan memberi maklum balas ke atas hasil kerja.

Konsep ini dipanggil kaizen dalam organisasi di Jepun kerana ia menggalakkan penambahbaikan ke atas hasil kerja sendiri.Memperkenalkan penilaian diri melalui portfolio adalah sangat menguntungkan.

Apabila kita melihat para pelajar menjadi aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, barulah disedari yang aktiviti ini memberi ruang kepada aspek yang signifikan dalam kitaran pembelajaran mereka.

Apabila pelajar berasakan mereka diperkasa, mereka akan menukar pandangan dan sikap terhadap pendidikan. Portfolio dapat memberi kesedaran kepada pelajar mengenai hasil kerja, langkah-langkah untuk menyempurnakan kerja dan menghargai diri mereka sendiri.

Ia juga mendedahkan tahap berfikir pelajar dan guru boleh mengenal pasti aspek yang perlu ditingkatkan bagi membina kemahiran-kemahiran berfikir yang seterusnya.

Mungkin satu masa nanti kita tidak perlu lagi kepada penilaian umum melalui peperiksaan tetapi cukup dengan penilaian diri daripada portfolio.


PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN
Pengenalan
· Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikutjangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Aspek yang diperhatikan menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.
· Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain.
· Dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing.Jenis Pemerhatian

Dikategorikan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai/diperhati , iaitu:-
· Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran (interpretation) dan tanggapan(judgement)
· Memerhati apa yang telah dirancang secara “open ended”
· Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang

Strategi Pelaksanaan
Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan menggunakan strategi dan cara serta kriteria tertentu. Antaranya ialah
· dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan yang dirancang
· menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod anekdot, rubrik yang merangkumi aspek kognitif, afektif, psikomotor, bahan dan persekitaran
· dilaksanakan secara global atau analitik mengikut objektif pemerhatian
· tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian dijalankan
· jangka masa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan keperluanFungsi

1. Penilaian melalui pemerhatian :
· digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran
· dibuat oleh pelajar (individu /kumpulan) untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran
· dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek
2. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/pelajar merancang tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya seperti
· menjalankan aktiviti pemulihan/pengukuhan
· meningkatkan motivasi pelajar
· mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan keupayaan serta prestasi pelajar

2. Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap keberkesanan peranannya sebagai penyampai maklumat, pemudahcara, pendidik dan mentor.

3. Pemerhatian yang terancang membantu guru :
· Mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran dan apakah yang mendorong/menolak minat tersebut
· Mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif
· Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran pelajar
· Mengesan tahap penguasaan bahasa pelajar
· Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan
· Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap pelajar terhadap pelajaran , rakan sebaya dan terhadap diri sendiri

INTERAKSI 5

Jenis-Jenis Penilaian

Banyak cara kita boleh mengkelaskan penilaian. Penilaian yang dibuat berasaskan tujuan dan masa boleh dikelaskan kepada penilaian formatif, sumatif, pra kelayakan dan diagnostik dan alternatif. Penilaian pengajaran juga boleh dilakukan melalui pelbagai hasil pembelajaran pelajar seperti disertasi, projek, kajian kes, portfolio, bengkel, seminar dan oral pelajar. Justeru ujian yang dibina perlu mencerminkan tujuan dan masa sesuatu penilaian dilakukan. Terdapat dua jenis penilaian berdasarkan kepada masa dan tujuan pelaksanaan penilaian iaitu penilaian formatif dan sumatif.


Penilaian Formatif

Penilaian formatif digunakan untuk mengesan kemajuan yang dicapai oleh pelajar dalam unit-unit pelajaran yang diajar. Penilaian formatif dilakukan bagi memastikan pelajar telah menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran baru seterusnya. Penilaian formatif sangat berguna bagi tujuan diagnosis. Dengannya punca-punca kelemahan pelajar dapat dikesan. Penilaian formatif dapat menentukan samada pelajar telah bersedia untuk mengikuti pelajaran berikutnya yang lebih tinggi dan rumit. Penilaian formatif juga boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Penggunaan penilaian formatif sangat ditekankan di universiti.

Memandangkan laporan penilaian formatif adalah untuk tujuan diagnosis kelemahan pelajar dalam unit-unit pelajaran, pelaporan penilaian formatif amat sesuai dirumuskan sebagai “menguasai” atau “tidak menguasai” sesuatu isi unit pelajaran. Pencapaian ujian formatif tidak sesuai digred.
Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif pula digunakan bagi menentukan tahap penguasaan pelajar dalam keseluruhan kursus. Penilaian sumatif biasanya dilakukan pada akhir sesi kursus. Contoh penilaian sumatif ialah ujian akhir semester. Memandangkan penilaian sumatif dibuat pada akhir kursus, skor-skor dari penilaian sumatif biasanya lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar daripada memperbaiki kelemahan awal pengajaran pensyarah dan pembelajaran pelajar. Skor penilaian sumatif banyak digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan graduan ke alam pekerjaan.

Aktiviti 10
Cuba kenal pasti perbezaan antara penilaian formatif dengan penilaian sumatif. Pada pendapat anda, apakah kekuatan dan kelemahan penilaian formatif berbanding dengan penilaian sumatif?

Penilaian Pra Kelayakan dan Diagnostik

Penilaian pra kelayakan digunakan sebagai petunjuk sama ada pelajar berpontensi, bersedia dan mempunyai kecerdasan, bakat dan minat terhadap sesuatu bidang yang ingin beliau ceburi. Penilaian diagnostik pula dilakukan sebagai cara untuk mengesan sama ada pelajar sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Sekiranya beliau belum bersedia, pensyarah dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar agar pembetulan serta penambahbaikan yang berkaitan boleh lakukan.

Ujian Pencapaian

Ujian pencapaian mengukur secara khusus sejauh mana pelajar telah menguasai isi sesuatu kursus yang diajar. Ujian pencapaian mempersoalkan apa yang pelajar telah belajar? Seringkali ujian pencapaian merujuk kepada ujian bagi mengukur tingkah laku pengajaran dan pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotor.
Ujian Kecerdasan

Ujian kecerdasan adalah ujian yang direka khusus untuk mensampel secara luas pelbagai fungsi mental (pemikiran) supaya dapat menganggarkan tahap intelektual am seseorang individu.

Ujian Prestasi

Ujian prestasi adalah ujian yang memerlukan pelajar menunjukkan pemahaman dan kemahiran mereka dalam melakukan aktiviti atau siri aktiviti seharian. Ujian prestasi memberi rangsangan kepada pelajar untuk memperkenal dan mengembangkan aktiviti pemikiran dan taakulan mereka berasaskan kepada kurikulum yang diajar. Di antara teknik yang digunakan dalam ujian prestasi ialah menghendaki pelajar merakam sebahagian aktiviti, menemubual pelajar bagi mengesahkan kebolehan, kefahaman dan pemikiran mereka. Teknik portfolio juga sering digunakan bagi memeriksa hasil kerja pelajar. Melalui teknik portfolio guru boleh menentukan sama ada kerja yang dilakukan memenuhi kehendak soalan ujian.

Penilaian Alternatif

Penilaian prestasi yang menegaskan bahawa kaedah penilaian ini memberi satu alternatif kepada pengujian kertas dan pensil tradisional. Penilaian pengajaran di universiti sering melibatkan penilaian berdasarkan hasil pembelajaran yang ditunjukkan oleh pelajar. Antara penilaian alternatif ini adalah penilaian terhadap disertasi, projek, kajian kes, portfolio, seminar, bengkel dan oral pelajar. Sebagai contoh, pensyarah boleh menilai keberkesanan pengajarannya dalam sesuatu kursus melalui portfolio yang disediakan oleh pelajar. Penilaian alternatif ini memerlukan pengetahuan dan kemahiran khusus dan tidak dibincangkan dalam modul ini.
Ujian Rujukan Norma dan Kriteria

Selain berasaskan tujuan dan masa pelaksanaan, ujian juga boleh dikategorikan berasaskan kegunaan hasil ujian iaitu rujukan norma dan kriteria.

Ujian Rujukan Norma

Rujukan berasaskan norma digunakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian individu pelajar dengan prestasi pencapaian pelajar lain sama ada dalam kumpulan yang sama atau kumpulan yang berbeza mengikut kelas atau kumpulan. Apa yang ditekankan adalah apakah pelajar A lebih mahir dari pelajar B? Keputusan rujukan norma sesuai digunakan bagi tujuan pemilihan dan penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan.

Ujian rujukan norma tidak memberi maklumat sama ada pelajar sudah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Soalan ujian rujukan norma biasanya bersifat umum dengan matlamat untuk memaksimumkan perbezaan pencapaian antara seorang pelajar dengan pelajar lain. Soalan ujian rujukan norma mengambil berat aspek kesukaran ujian agar soalan-soalan mempunyai kepelbagaian aras kesukaran serta tidak terlalu sukar dan terlalu mudah dengan jangkaan jawapan betul 50 peratus. Soalan ujian rujukan norma juga mempunyai indeks diskriminasi antara pelajar pandai dan pelajar lemah yang tinggi. Dalam pelaporannya, ujian rujukan norma kadang-kadang menggunakan kelok normal sebagai asas perbandingan pencapaian antara pelajar.

Ujian Berasaskan Kriteria

Rujukan kriteria pula digunakan sekiranya pensyarah ingin membandingkan prestasi pencapaian seseorang pelajar dengan kriteria yang ditetapkan. Ujian rujukan kriteria memberi penekanan sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu isi pelajaran dan kemahiran yang diajar. Ujian rujukan kriteria tidak mengambil kira kedudukan seseorang pelajar berbanding dengan pelajar lain.
Meskipun ujian rujukan kriteria sesuai untuk kursus berbentuk kumulatif iaitu pelajar perlu menguasai setiap unit sebelum unit berikutnya, kriteria yang digunakan dalam ujian rujukan ini tidak semestinya berbentuk akhiran atau sumatif. Maksudnya kriteria yang digunakan tidak semestinya isi sesuatu kursus yang hanya diperoleh pada akhir kursus. Para pensyarah boleh menggunakan kriteria berbentuk formatif iaitu ciri-ciri setiap unit pelajaran. Justeru itu, para pensyarah perlu membina banyak ujian rujukan kriteria bagi membuat penilaian sama ada seseorang pelajar telah menguasai sesuatu kemahiran yang diuji. Soalan-soalan ujian rujukan kriteria perlu mempunyai tahap padanan yang tinggi dengan objektif pembelajaran.
Rajah berikut menjelaskan perbandingan antara ciri-ciri rujukan norma dengan ciri-ciri rujukan kriteria.

Dimensi Ciri
Rujukan Norma
Rujukan Kriteria
1. Matlamat
Membandingkan prestasi seseorang pelajar dengan pelajar lain
Membandingkan prestasi seorang pelajar dengan kriteria piawai yang ditetapkan.

2. Pembinaan Soalan
Soalan menggalakkan kepelbagaian. Soalan menggunakan pengacau terbaik
Soalan memberi tumpuan kepada kriteria tingkah laku yang diuji. Menumpukan kepada pengenalpastian tingkah laku.

3. Kandungan Ujian
Cetek, kebiasaannya 1 atau 2 soalan setiap objektif
Mendalam, banyak soalan bagi setiap objektif.

4. Kepelbagaian Kandungan
Semakin pelbagai soalan ujian semakin baik
Kepelbagaian soalan ujian adalah minimum.

5. Pelaporan dan Pentafsiran
Persentil dan skor piawai
Bilangan lulus atau gagal serta julat prestasi yang boleh diterima.

Berikut diberikan contoh soalan ujian bagi rujukan norma (Contoh 1) dengan soalan rujukan kriteria (Contoh 2). Adakah anda berupaya untuk membezakannya?

Contoh 1:
Semasa Perang Iraq yang dilakukan oleh Amerika Syarikat pada tahun 2004, senjata berikut yang mana paling banyak digunakan oleh Amerika Syarikat?
A. Senjata Biologi
B. Senjata Nuklear
C. Missile Scud
D. Pengebuman udara

Contoh 2:
Semasa Perang Iraq yang dilakukan oleh Amerika Syarikat pada tahun 2004, senjata berikut lebih banyak mendatangkan kemusnahan berbanding dengan senjata yang lain.
A. F14 Tomcat
B. F16 Hornet
C. A6 Intruder
D. A10 Thunderbolt


Aktiviti 12
Jelaskan mengapa Contoh 1 dikatakan lebih mirip kepada soalan ujian norma berbanding dengan Contoh 2 yang dikatakan lebih mirip kepada soalan ujian rujukan kriteria?

INTERAKSI 4

Item Aneka Pilihan

Soalan yang sering digunakan didalam ujian adalah soalan/item aneka pilihan. Item aneka pilihan dikatakan lebih mudah dan skorannya juga lebih senang dikendalikan daripada soalan esei tetapi adalah agak susah dari segi menjawab dengan betul tanpa mengetahui keperluan pengetahuan sebenar dari soalan/item betul-salah. Namun, soalan item aneka pilihan merupakan jenis soalan yang sukar untuk dibina. Berikut adalah beberapa langkah pembinaan badi menyediakan soalan/item aneka pilihan.

1. Nyatakan dengan jelas arahan-arahan samada anda memerlukan jawapan yang tepat atau jawapan terbaik bagi setiap soalan/item.

2. Jangan ulang perkataan-perkataan pada setiap alternatif tetapi hendaklah memasukkan perkataan didalam badan utama soalan. Ini akan memudahkan soalan dibaca dan opsyen mudah dibandingkan. Struktur nahu atau tatabahasa soalan utama hendaklah tidak mempunyai atau mengandungi pembayang bagi respon yang betul.

3. Jadikan alternatif menarik dengan tujuan merangsang pemikiran agar menarik bagi murid yang belum mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

4. Pastikan pilihan jawapan diletakkan secara rawak.

5. Pastikan semua pilihan anda selaras. Pembina baru selalunya membina jawapan yang panjang dan berhati-hati dan dengan demikian akan mengakibatkan pembayang jawapan diberikan.

6. Jangan biasakan memberi jawapan “ Kesemua diatas “ atau “Tiada satu diatas” sebagai alternatif.

Kawal aras kesukaran soalan dengan menyediakan alternatif.
Item aneka pilihan mempunyai tiga komponen asas iaitu :

i) Stimulus
Adalah maklumat khusus dimana item itu didasarkan dan berbentuk teks, grafik, jadual, perbualan dan lain-lain lagi.

ii) Stem
Adalah bahagian yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap, ayat tidak lengkap, soalan dan lain-lain lagi.

iii) Pilihan/Opsyen
Adalah perkara-perkara yang diberikan sebagai pilihan jawapan dan biasanya berbentuk angka, simbol, frasa, gambarajah, jadual dan lain-lain lagi. Komponen ini mengandungi dua fungsi :
a) Kunci bagi pilihan betul atau terbaik
b) Pengganggu/Distraktor yang bertujuan untuk menganggu pelajar dari jawapan sebenar

Item Benar-Salah

Item ini mempunyai pernyataan lengkap samada benar atau salah. Ianya amat sesuai untuk menguji fakta. Item ini menghendaki pelajar menentukan jawapannya benar atau salah atau palsu mengenai pernyataan yang diberi.

Item Mengisi Ruang Kosong

Item jenis ini memerlukan anda memberi rsepon pendek dan kekadang memberi peluang anda menyampaikan idea bebas anda berpandukan kandungan pelajaran atau pun mengikut format yang telah diberikan. Kebiasaannya format item ini amat berguna untuk menguji pengetahuan, komprehensi dan aplikasi mudah. Format agak lebih objektif dari format item esei, namun penskorannya agak subjektif. Tahap membuat tekaan adalah kurang berbanding ujian aneka pilihan kerana peluang meneka dengan tepat adalah lemah. Oleh kerana jawapan bagi soalan ini adalah pelbagaian, maka pemeriksa haruslah memiliki kunci jawapan dan pengetahuan dan kefahaman keatas perkara subjek. Dalam setiap hal, pembina item sahaja yang mengetahui idea dengan jelas dan juga jawapan yang dituntut, maka, adalah perlu untuk mengadakan model jawapan alternatif dan juga kriteria pengredan berkaitan item ujian.

Item ini menghendaki jawapan dalam mengemukakan masaalah dan beberapa penyelesaian masalah atau stimulus dan tindak balas. Setiap penyelesaian masalaah atau tindak balas boleh digunakan sekali, lebih dari sekali atau tidak digunakan langsung. Item ini menghendaki murid/pelajar memadankan masalah dengan penyelesaiannya atau stimulus dan tindak balas yang betul.

Contoh 4. Apakah tiga warna utama yang telah anda pelajari dalam kelas sains ?
Tiga warna utama yang telah dipelajari dalam kelas sains ialah _______________ ,
______________ dan ______________ . ( 3 markah)

Pembinaan Item Ujian Subjektif
Item subjektif ialah item yang membenarkan subjektiviti dalam respons yang diberikan. Item ini digunakan supaya pelajar boleh mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki. Pelajar boleh memberi respons dengan mengemukakan pelbagai jawapan yang bersikaft polikotomus. Oleh itu item ini mampu disesuaikan untuk menguji tahap kognitif yang lebih tinggi seperti mentaksir kemahiran menganalisis, mensintesis atau membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara yang mana memerlukan pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir. Item subjektif juga memberi kebebasan yang agak luas kepada pelajar bukan sahaja dari segi mempersembahkan respons, tetapi juga panjang atau pendek respons itu.

Kata Tugas Item Ujian

Kata tugas adalah suatu kata kerja yang terdapat pada sesuatu item yang berfungsi untuk menyatakan tugasan yang hendak disampaikan oleh penuli item tersebut. Kata tugas ini akan mengarahkan pelajar untuk memberikan respons yang sejajar dengan tugasan item atau soalan. Oleh itu pemilihan dan penggunaan kata tugas yang sesuai pada suatu item adalah sangat penting. Kegagalan menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulis item akan menyebabkan pelajar gagal memberikan respons seperti dihasratkan dalam peraturan pemarkahan.
Kata tugas mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan objektif penilaian yang menggunakan item berkenaan, dimana kata tugas boleh membayangkan kerencaman tugasan sesuatu item. Walau bagaimana pun suatu kata tugas itu tidaklah unik bagi sesuatu objektif penilaian sahaja, kerana terdapat kata tugas yang sama apabila dikaitkan dengan tugasan item yang berlainan akan menagih corak dan jenis respons yang berlainan.
Terdapat kata tugas yang dapat berdiri dengan sendiri untuk menyatakan tugasan item. Walau bagaimanapun terdapat kata tugas yang memerlukan sokongan item daripada beberap perkataan lain untuk menjadikan penyampaian tugasan sesuatu item itu lebih jelas.

Item Esei Jawapan Terbatas

Item jawapan terbatas berkecenderungan menghadkan bentuk dan respons pelajar. Bentuk respons biasanya dihadkan melalui skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan. Manakala panjangnya respons adalah dari segi ruangan jawapan yang disediakan. Biasanya item ini memerlukan pelajar memberikan respons dalam satu prasa atau beberapa ayat atau satu perenggan.
Item jenis ini tidak terhad kepada menguji pengetahuan sahaja. Dengan menghadkan bentuk dan panjangnya respons pelajar, pemarkahan lebih terselaras dan dapat meninggikan kebolehpercayaan skor ujian. Respons yang diharapkan lazimnya dibina atau dipandu berdasarkan stimulus dan tugasan item. Dalam menyediakan item respons terhad, butiran yang disoal boleh melampaui tahap pengetahuan seperti mentaksir kemahiran aplikasi atau menyelesaikan masalah.
Item jawapan terbuka berupaya memfokuskan tugasan item kepada sesuatu tujuan yang khusus namun item jawapan terbuka tidak sesuai digunakan untuk menguji kemahiran intelek yang lebih tinggi. Item jawapan terbuka tidak mampu mengumpulkan evidens yang mencukupi tentang kemahiran berfikir plelajar dan berkemungkinan banyak memberi respons secara terbuka.

Item Esei Jawapan Terbuka

Item jawapan terbuk bersifat polikotomus dan mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada pelajar secara bertulis. Item ini memberikan kebebasan kepada pelajar untuk merancang dan membentuk jawapan. Pelajar bebas mengemukakan idea, pendapat dan tanggapan mereka, mengorganisasikan idea, membina hujah yang logis, membentangkan penilaian sesebuah pemikiran atau mengaitkan pemikiran dan perasaan. Oleh itu jenis item ini sesuai untuk mengukur konstruk yang memerlukan pelajar menggunakan beberapa kombinasi kemahiran seperti menginterpretasi, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Meskipun begitu , darjah kebebasan ini tertakluk kepada keperluan tugasan, stimulus dan prompt yang diberi. Item jenis ini membolehkan pelajar mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif mereka kepada pentaksir.
Dalam item respons terbuka, pelajar diperlukan mengutip dan memilih isi-isi dan idea-idea daripada pengetahuan sendiri, menyusun idea-idea dan isi-isi itu dan seterusny menulisnya dengan cara yang logik dan dapat difahami. Peraturan pemarkahan yang disediakan perlulah jelas, terperinci dan komprehensif.

Kekuatan item jawapan terbuka adalah ia boleh :-
a) Menerokai pelbagai pilihan, cara ata pendekatan bagi menyelesaikan masaalah
b) Membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat.
c) Menghasilkan sesuatu idea yang asli.
d) Menyatu dan mengabungkan pelbagai pengetahuan, idea dan maklumat daripada pelbagai sumber pembelajaran.
e) Mengenalpasti, memilih, menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara atau idea dalam bentuk suatu komunikasi.

Namun item jawapan terbuka juga mempunyai kekangan dalam :-
a) Memerlukan pemeriksa yang terlatih untuk membuat penskoran
b) Memerlukan masa yang agak panjang untuk penskoran dan perbandingan dengan item objektif
c) Penskoran respons pelajar dilakukan secara subjektif dan boleh memberikan kesan ‘halo’ ( potensi dalam ketidaktepatan pemerhatian kesan dari terlalu membuat kesimpulan lebihan keatas sesuatu bukti atau keutamaan atau pengaruh )
d) Memerlukan pelajar menulis dengan bentuk tulisan yang jelas dan boleh dibaca. Bentuk tulisan yang kuang jelas dan sukar dibaca akan menjejaskan pemeriksa untuk memahami idea atau maklumat yang disampaikan dan boleh menjejaskan skor pelajar.

INTERAKSI 3

Jadual Penentuan Ujian
Pembinaan ujian yang akan dijalankan hendaklah mengikut perancangan dan keperluan spesifikasi ujian yang telah ditetapkan. Sampel perancangan ujian yang hendak dijalankan mestilah mewakili item ujian yang seimbang merangkumi dan meliputi aspek kemahiran dan pengetahuan yang boleh dilaksanakan pengguna. Kaedah ini boleh mmemastikan pengguna diuji dengan ujian yang relevan dan sah mengikut kebolehan yang sebenar dengan memberi keyakinan bahawa pengguna mempunyai asas pengetahuan mengenai perkara yang dipelajari.
Setiap ujian yang dibina menjalani pelbagai peringkat proses termasuklah pembinaan item, mengkaji semula, proses ujian awal (pilot-test) dan pra-ujian bagi memastikan item ujian adalah boleh digunakan dan diperbaiki (jika ada keperluan). Akhir sekali, sebelum ujian tersebut boleh dijalankan, item ujian biasanya dikaji dan dinilai oleh pakar pembina item. Keseluruhan proses kaji-semula ini boleh membantu dalam memastikan mutu dan kualiti item ujian mempunyai sifat kesahan, kebolehpercayaan dan pengukuran yang adil. (Hale, 1980)

Jadual penentuan ujian bukan sahaja membantu mengenalpasti kandungan pelajaran yang diajar dikelas tetapi juga turut mengenalpasti objektif pelajaran bagi setiap tahap domain objektif yang berdasarkan Taksonomi Bloom. Guru akan tentunya yakin bahawa mereka mengukur pembelajaran pelajar dari awal hingga akhir dan sudah pasti guru tidak akan lupa mengenai kandungan apa yang patut di ajar.

Enam elemen yang perlu diketahui sebelum membina jadual penentuan ujian bagi ujian adalah : (1) keseimbangan sasaram ujian; (2) keseimbangan tahap pembelajaran; (3) format ujian; (4) jumlah item; (5) bilangan item ujian bagi setiap sasaran tahap pembelajaran; dan (6) kebolehan kemahiran yang dipilih bagi setiap rangkakerja. Spesifikasi yang terbentuk berdasarkan enam elemen ini akan membolehkan keseimbangan tahap pengujian yang mewakili setiap unit yang seimbang sasaran dan tahap pembelajaran.
Aktiviti

Jadual penentuan ujian dibina sebelum ujian di tulis. Seharusnya ianya hendaklah dibina sebelum pengajaran dimulakan. (Kubiszyn & Borich. 2003; Mehrans & Lehman, 1973; Ooster. 2003). Memang banyak masa dan tenaga diperlukan bagi membina spesifikasi ujian. (Kubiszyn & Borich, 2003). Linn and Gronlund (2000) menyatakan "Walaupun prosesnya mengambill dan memakan masa yang lama, tugasab yang dijalankan dalam pembentukan jadual penentuan ujian akan membolehkan kerja persediaan lebih mudah dimasa depan.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran

Merujuk pengetahuan dan kemahiran yang perlu dicapai / dikuasai murid selepas sesi Pengajaran dan & Pembelajaran. Objektif pengajaran merupakan asas pemilihan bahan dan peralatan pengajaran, pengetahuan asas yang berkaitan yang (pengetahuan sedia ada), isi pelajaran; di samping mencadangkan aktiviti guru-murid dalam proses pengajaran-pembelajaran.

Pernyataan objektif pengajaran adalah berasaskan:
i. Hasil yang akan diperolehi murid;
ii. Prestasi atau tingkahlaku murid yang boleh dilihat atau diukur, selepas sesi pengajaran;
iii. Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkahlaku;
iv. Darjah atau peringkat perubahan tingkah-laku yang dijangkakan.
v.
Di samping itu, objektif pengajaran hendaklah melibatkan:
i) Perkara yang masih belum dikuasai murid;
ii) Masa bilakah objektif tersebut hendak dicapai (misalnya, di akhir pengajaran);
iii) Kesinambungan dengan pengalaman pelajaran terdahulu;
iv) Maklumat yang dapat menunjukkan sesuatu yang dikehendaki (misalnya, kemahiran intelektual yang harus dilaksanakan).

Jadual penentuan ujian dibentuk untuk memberi suatu gambaran mengenai kandungan dan format item ujian bagi mengukur objektif pembelajaran. Setiap item penentuan ujian mengandungi perkara-perkara berikut : nombor pengenalan objektif, tahap gred, rangkuman matapelajaran, pengenalan tujuan, penerangan kemahiran, rangsangan dan sample item. Penentuan ujian boleh memberi arah kepada guru dalam memaklumkan pencapaian pelajar dalam pengajaran yang telah diberi. Guru juga boleh membimbing pelajar tentang persediaan menghadapi ujian.

Bagi tujuan ujian berpusat, diantara proses yang dijalankan pembentukan jadual penentuan ujian termasuklah : (1) menentukan dan membentuk piawaian (2) membina spesifikasi ujian (3) membina item (4) mendaftar dan mentadbir ujian dan (5) penskoran, analisa dan pelaporan. Bagi tujuan menentukan piawaian, maklumbalas dari ahli-ahli dari pelbagai bidang hendakah diperolehi. Untuk tujuan itu, tujuan ujian, jenis hasil ujian, bilangan item ujian dan masa yang diperlukan untuk mentadbir ujian, jenis item, definisi kandungan dan kemahiran, ciri-ciri ujian seperti format, kesusahan dan ujian diskriminasi ; kesahan dan kebolehpercayaan ujian. Pembinaan ujian merangkumi pembinaan item dan pengujian awal. Pendaftaran dan pentadbiran ujian melibatkan calon, tempat ujian dan pentadbiran ujian. Langkah terakhir melibatkan penskoran, analisa dan pelaporan keputusan. (Hecht, 1974)


Pengertian Jadual Penentuan Ujian


Sebelum sesuatu ujaian dapat dibina dengan sempurnanya, satu jadual penentuan ujian atau disebut sebagai JPU mestilah dibentuk terlebih dahulu. JPU merupakan satu blue-print ujian yang perlu dibina. JPU dibina hanya setelah pembina dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian yang hendak dibina. Pembinaan JPU membantu pembina ujian mendapatkan skor yang boleh dipercayai dan sah dari segi keputusan yang akan dibuat ke atas kandungan ujian berkenaan.

Dalam proses membina ujian, ujian yang sah dan boleh dipercayai prosedur berikut hendaklah diikuti.

1. merancang ujian
2. menggubal soalan
3. memilih dan menyelaras soalan
4. memprauji soalan
5. memasang kertas soalan


Perancangan Ujian dan Pembinaan Jadual Penentuan Ujian

Perkara yang penting dalam perancangan ujian ialah pembinaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) (Test Table of Specification).

Dalam pembinaan Jadual Penentuan Ujian langkah-langkah berikut hendaklah diikuti.

Mengkaji Sukatan Pelajaran

Sukatan pelajaran dikaji untuk memperolehi maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Isi kandungan sukatan pelajaran dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap satu isi kandungannya. Antara aspek-aspek yang dianalisis ialah

(i) skop dan kedalaman kajian pada sesuatu tajuk
(ii) pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk
(iii) kepentingan bandingan di antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk yang lain
(iv) kekomplekskan sesuatu tajuk
(v) masa pengajaran yang diberi bagi sesuatu tajuk

Menganalisis Objektif Pendidikan

Di samping itu objektif pendidikan dianalisis untuk menentukan jenis-jenis kemahiran yang perlu di uji dan pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji. Lazimnya aras kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya.

Maklumat-maklumat yang tersebut di atas ini adalah amat penting kepada penggubal soalan dan penggubal ujian kerana dengan ini sifat ujian itu ditentukan, bilangan soalan bagi setiap ujian ditentukan, dan pada aras kemahiran dan kesukaran apakah yang ia perlu diuji.

Berdasarkan penganalisaan inilah Jadual Penentuan Ujian dibina. Lazimnya Jadual Penentuan Ujian mengandungi tiga paksi utama.

1. Paksi Kandungan

- Tajuk
- Subtajuk

2. Paksi Kemahiran

- Aras kemahiran

3. Paksi Wajaran

- Peratusan pemberatan setiap tajuk
- Bilangan soalaN


Kepentingan Jadual Penentuan Ujian

Jadual Penentuan Ujian yang lengkap dibina akan sangat-sangat membantu penggubal soalan dan pembina ujian. Antara kepentingan adanya Jadual Penentuan Ujian ialah:

1. Ujian akan dibina secara sistematik.
2. Keesahan dari segi penyampelan sukatan pelajaran adalah terjamin.
3. Taburan tajuk adalah seimbang, dan pelajar diuji pada keseluruhan
kurikulum.
4. Taraf, mutu dan aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari setahun ke
setahun, walaupun dibina oleh pembina yang berlainan.
5. Ia menjadi panduan kepada penggubal soalan dan pembina ujian.

INTERAKSI 1

Modul 4A Konsep Pengujian, Pengukuran dan Penilaian


1 Pengertian dan Tujuan Pengajaran dan Penilaian

Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik kuliah dan makmal, penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada pensyarah ‘mengajar’ dan pelajar ‘belajar’.

Justeru itu, penilaian pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan dengan sempurna dan berkesan. Bukti-bukti empirikal tentang sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang diperoleh menggunakan pengukuran perlu dianalisis. Memandangkan pengukuran di bilik kuliah dan makmal sering menggunakan ujian, pengujian merupakan salah satu aspek utama dalam bidang penilaian pengajaran.

Seseorang pensyarah biasanya merangka objektif dan kandungan kursus yang hendak diajar sebelum merancang strategi dan kaedah pengajaran kursus berkenaan. Kemudian, beliau akan menyediakan soalan sama ada untuk kuiz, ujian atau peperiksaan. Dalam merancang dan membina soalan, adalah penting agar soalan-soalan tersebut relevan, sesuai dan menepati objektif kursus yang dirancang dan kandungan yang diajar. Seterusnya, kertas jawapan pelajar perlu diperiksa, diskor, dianalisis dan ditafsir bukan sahaja untuk membuat penilaian yang adil terhadap penguasaan pelajar dalam kursus yang diajar, malah bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan soalan dan seterusnya pengajaran pensyarah. Justeru pemahaman terhadap konsep penilaian, pengukuran dan pengujian, ciri-ciri utama soalan ujian, matlamat mereka bentuk soalan formatif, sumatif, pra kelayakan dan diagnostik serta norma dan kriteria sangat penting bagi seseorang pensyarah bagi memastikan pengajaran dan penilaiannya bermutu dan adil.

1.1 Pengertian Penilaian

Apakah itu penilaian pendidikan? Menurut Stufflebeam (1971), penilaian adalah proses mengenalpasti, memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. Penilaian menentukan jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu program pendidikan. Penilaian merupakan pertimbangan profesional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan.

Meskipun banyak definisi penilaian pendidikan dikemukakan oleh pakar-pakar seperti Stufflebeam (1971), Thorndike dan Hagen (1977) dan Kubiszyn dan Borich (1996), pada asasnya penilaian merupakan suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian, pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. Dari segi pengajaran dan pembelajaran di universiti, penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di dewan kuliah dan makmal dicapai.

Definisi penilaian ini membawa maksud objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. Namun, perkembangan dalam bidang penilaian menunjukkan banyak cara kita boleh menilai pengajaran pensyarah. Antara pelbagai jenis penilaian yang sering dilakukan di universiti adalah penilaian terhadap disertasi, projek, kajian kes, portfolio, bengkel, seminar, oral pelajar. Bukti empirikal dikumpul secara sistematik berasaskan maklumat sahih, tekal, telus dan boleh dipertahankan. Tanpa bukti empirikal, pertimbangan terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mungkin dibuat berasaskan pendapat iaitu pertimbangan nilai bersifat subjektif, pincang dan rapuh.

Kuantifikasi dan Kualifikasi Dalam Penilaian

Penilaian pendidikan membabitkan dua unsur utama iaitu kuantifikasi dan kualifikasi. Kuantifikasi menggunakan ujian bagi mengukur kewujudan bukti empirikal penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus yang diajar. Kualifikasi menggunakan pertimbangan nilai terhadap bukti empirikal penguasaan pelajar bagi membuat keputusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran dicapai atau tidak.

Bukti empirikal penguasaan pelajar dalam bentuk skor yang sahih dan boleh dipercayai sangat diperlukan bagi membuat penilaian. Keperluan ini adalah kerana setiap keputusan yang dibuat melibatkan risiko. Bukti empirikal membantu kita membuat keputusan dengan risiko yang kecil. Semakin tepat pensyarah mengukur pencapaian pelajar, semakin tepat penilaian pensyarah terhadap keberkesanan pengajarannya.

Aktiviti 1
a. Cuba fikirkan apakah matlamat pensyarah mengajar sesuatu kursus di bilik kuliah dan makmal.
b. Apakah peranan penilaian dalam memastikan bahawa matlamat pengajarannya dicapai?
c. Apakah aspek-aspek penilaian yang perlu diperhatikan oleh pensyarah bagi memastikan matlamat pengajarannya dicapai?
d. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pensyarah bagi memastikan matlamat pengajarannya tercapai?
e. Senaraikan risiko yang berkait dengan keputusan pensyarah untuk membuat keputusan sama ada pengajarannya berkesan atau tidak berkesan.

1.2 Pengertian Pentaksiran dan Pengukuran

Kesahan bukti empirikal yang digunakan bagi penilaian sangat bergantung kepada sejauh mana pensyarah berupaya mengkuantifikasikan dengan tepat kewujudan atribut atau ciri penguasaan pelajar yang digunakan sebagai asas penilaian. Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. Dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti, kewujudan ciri “penguasaan” sesuatu isi kursus yang diajar oleh pensyarah pada pelajar dikuantifikasikan dengan memberi skor ujian.

Aktiviti 2
a. Cuba fikirkan yang mana lebih berkesan: meyakinkan seseorang dengan pendapat atau dengan angka? Berikan alasan mengapa anda berfikiran sedemikian?
b. Perkembangan sains selalu dikaitkan dengan angka. Cuba fikirkan bagaimanakah pengukuran membantu membangunkan bidang sains.
c. Sejauh mana kebenaran kata-kata Edward Thorndike (1914): “Jika sesuatu perkara itu wujud, ia wujud pada jumlah tertentu. Jika ia wujud pada jumlah tertentu, maka kita boleh mengukurnya”.

1.3 Pengertian Pengujian

Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus di universiti. Ujian adalah alat ukur. Ujian digunakan bagi mengukur ‘penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk ‘menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi.

Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di universiti, tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu, mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti.

Aktiviti 3
a. Cuba fikirkan apakah cara lain untuk mendapatkan bukti penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus selain daripada pengujian?
b. Senaraikan apakah ciri-ciri ujian sebagai alat ukur yang sahih?
c. Fikirkan bagaimanakah ujian yang baik boleh dibina?
d. Terangkan bagaimanakah pengujian boleh dilaksanakan dengan berkesan?

1.4 Tujuan Pengujian Pengajaran dan Pembelajaran

Tujuan utama pengujian ialah untuk menghasilkan bukti yang boleh digunakan bagi membuat penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran di universiti. Penilaian di bilik kuliah dan makmal boleh membantu para pensyarah menambah baik pengajaran mereka dan pembelajaran pelajar. Selain matlamat diagnosis pengajaran dan pembelajaran, skor ujian digunakan sebagai asas bagi pengredan, pemilihan, penempatan, kaunseling dan bimbingan pelajar.

Diagnosis

Satu daripada tujuan pengujian ialah untuk mendiagnos kesukaran yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran. Diagnosis pengajaran diperlukan bagi mengesan sejauhmana pengajaran pensyarah berkesan. Sekiranya berkesan, pensyarah akan lebih yakin untuk meneruskan strategi dan kaedah pengajarannya. Sekiranya tidak berkesan, pensyarah boleh menganalisis dan mengesan kelemahan yang ada supaya strategi dan kaedah pengajaran pensyarah boleh diubahsuai, diperbaiki dan dipertingkatkan.

Diagnosis terhadap pembelajaran pelajar pula diperlukan bagi mengesan sejauhmana pembelajaran berlaku. Sekiranya berkesan, kita boleh meneruskan strategi dan gaya pembelajaran sedia ada. Sekiranya tidak berkesan, kita perlu menganalisis dan mengenal pasti apakah kelemahan yang berlaku supaya strategi dan gaya pembelajaran pelajar boleh diubahsuai, diperbaiki dan dipertingkatkan.Pengredan

Pengujian juga dilakukan bagi tujuan pengredan pelajar. Pensyarah boleh mengred pencapaian pelajar kepada kategori ‘lulus’ atau ‘gagal’, ‘lemah’, ‘sederhana’ atau ‘cemerlang’ atau gred ‘A’, ‘B’ ‘C’, ‘D’ atau ‘E’. Melalui pengredan pelajar, kita boleh memberitahu ibu bapa dan pihak berkaitan tentang prestasi akademik pelajar khususnya berbanding dengan prestasi pelajar lain.

Dengan adanya maklumat gred, pensyarah dan ibu bapa boleh memainkan peranan membantu dan seterusnya melibatkan diri dalam proses pendidikan pelajar. Rangsangan luaran seperti penghargaan, nasihat, sokongan, bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak yang terbabit dengan pendidikan pelajar khususnya ibu bapa sangat penting bagi meransang kemajuan dan pembangunan pelajar di universiti.

Pemilihan dan Penempatan

Seringkali juga skor dan keputusan ujian digunakan sebagai asas bagi pemilihan dan penempatan pelajar. Sebagai contoh pelajar yang cemerlang dalam sesuatu kursus sains mungkin dipilih untuk mewakili fakulti atau universiti. Skor dan keputusan ujian juga digunakan bagi pemilihan pelajar untuk mengikuti kursus tumpuan bidang tertentu. Malah, keputusan ujian di universiti digunapakai oleh bakal majikan sebagai kriteria pemilihan dan penempatan graduan ke dalam pekerjaan yang sesuai.

Kaunseling dan Bimbingan

Keputusan dan skor ujian boleh digunakan untuk membantu pelajar supaya berdaya maju. Berasaskan keputusan ujian, para pensyarah dan kaunselor boleh membantu pelajar mengenal pasti kelemahan dan kekuatan masing-masing supaya program dan tindakan intervensi dilakukan bagi memperbaiki keadaan pelajar. Keputusan ujian juga membantu para pensyarah dan kaunselor untuk memberi khidmat bimbingan misalnya bagi memandu pelajar menceburi bidang kerjaya yang diminati apabila pelajar bergraduat.

Sunday, February 8, 2009

JSU

JSU

Jadual Spesifikasi Ujian

Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta

memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan

Kepentingan JSU

Dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan dan dapat

dilakukan secara terancang dan rapi.

Dalam JSU, bilangan soalan bagi sesuatu tajuk diberi berdasarkan

pentingnya tajuk atau objektif pelajaran

Akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.

Membolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain.

Dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke

setahun.

Perbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain

Pepenyedian JSU

 • JSU mengandungi maklumat tentang:
 • · Bentuk dan panjangnya ujian
 • · Aras kesukaran dan juga aras kemahiran yang diuji
 • · JSU yang dirancang dengan baik akan menolong dalam penentuan
 • · kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu.
 • · Pembahagian soalan untuk tiap-tiap unit kandungan mesti sama dengan
 • · penegasan yang diberi dalam pengajaran.
 • · Kepentingan aras mesti bersesuaian dengan kebolehan murid-murid yang
 • · akan diuji.
 • · Terdapat dua jenis soalan yang boleh digunakan iaitu soalan objektif dan
 • · soalan subjektif.
 • · Penggubal soalan mesti menentukan jumlah soalan untuk ujian itu.
 • · Masa mestilah cukup supaya 80% daripada murid-murid dapat menjawab
 • · soalan.

Penentuan Aras

Pengetahuan

Aplikasi

Kefahaman

Analisis

Sintesis

Penilaian

ARAS PENGETAHUAN

Ciri soalan

Memerlukan calon mengingat semula. Jawapan

calon menggunakan bahasa asal

Contoh Kata Kerja

Labelkan

Senaraikan

Manakah

Apakah

ARAS KEFAHAMAN

Ciri Soalan

Memerlukan calon memahami fakta dan

menghuraikannya, memberi contoh atau illutrasi

dalam bahasanya sendiri

Contoh Kata Kerja

Terangkan

Jelaskan

Huraikan

Tukarkan

ARAS APLIKASI

Ciri Soalan

Memerlukan calon menyelesaikan masalah.Masalah

diselesaikan dengan cara tersendiri menggunakan

gabungan teori, pengalaman dan pelbagai kaedah

penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan.

Contoh Kata Kerja

Selesaikan

Binakan

Carikan

Tunjukkan

Kirakan

Demonstrasikan